[MySQL] show databases; 데이터베이스에 mysql이 없을 때


opid Database/MySQL , ,