[MySQL] MySQL 예약어(reserved word)


opid Database/MySQL , ,